Publicaties van het Opleidingsteam en van anderen

_______

Recente publicaties

Bouwen J., Herrebosch E, Verduyn K., Jezuswoorden uitgespeeld? Met bibliodrama anders kijken.
in Kevers P. (Red.) Ongemakkelijke woorden van Jezus. (Verslagboek Didachèstudiedagen Bijbel 2013) 2014, Acco.

Hetzelfde artikel werd onder licht gewijzigde vorm eveneens gepubliceerd
in Don Bosco Vorming & Animatie, Het verhaal doorgeven. Narrativiteit in Salesiaans perspectief. 2013, Brussel .

Agten J., Herrebosch E., Verduyn K., Vervoort L., Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk. 2007, Garant, Antwerpen. Klik hier voor meer info.

Agten, J.,Bibliodrama, een kennismaking. in Pedagogisch Infor­matief Tijd­schrift
juni 1992, jg.6, nr.4, , p.16-2 en in Korrelcahiers Supple­ment1993, p 3-10.

Agten, J., De (onwillige) genodigden aan de maaltijd. Met bij­belverhalen het
(klas)leven bevruchten en omge­keerd?! inSchool en God­sdienst, aug. 1993, jg.47, nr. 4-5, p.69-81.

Agten, J.,Bibliodrama met Marcus in De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu.
 Leuven 1995. Dit artikel lezen

Agten, J., Bibliodrama met een parabel. in Catechetische Informatie1996,jg.24, nr.3,
p.37-43.

Agten, J., Bibliodrama en multicultureel samenleven. Doorschuif(rol)gesprek a.d.h.v.
              Lc. 13,6-9 in Schokla, jg. 1997-1998, en in Catechetische Service dec. 2004.
              jg. 32, nr.2, p.1-4.

Agten, J., Met het kruis overweg. Beleven en actualiseren van de kruisweg
              in School en Godsdienst,  1998, jg. 52, nr1-2, p.1-17.

Agten, J.,Uitgewerkt kennismakingsspel. Modellen  bibliodrama. in Catechetische Service
mei 2005, jg. 33, nr.4, p.6.

Agten, J., Wat stom lijkt spreekt. Spelvormen met voorwerpen uit bijbelverhalen, in
Catechetische Service mei 2005, jg.33, nr. 4, p.7-11. Dit artikel lezen.

Agten, J., Religiodrama: Een verkenning van een Tibetaans-boeddhistisch verhaal via
diverse werkvormen: De wonderbaarlijke perenboom in Catechetische Service sept.
2005, jg.34, nr. 1. Dit artikel lezen

Vanspringel, K., Bibliodrama in de klas,in Catechetische Service, maart-april 1991, p.3-20.

Vanspringel, K., Bibliodrama of de ondraaglijke lichtheid van bijbel­verhalen,in Open Poort,  juli 1991, nr.6.

Vanspringel, K., Bibliodrama: samen bijbel spelen, inKorrelcahiers Supplement , 1992,  p.18-32.Dit artikel lezen

Vanspringel, K., Bibliodrama in de klas, in Catechetische Service, januari 2004, jg. 53, nr.1, p. 6-18.

Vervoort, L., Al spelend dichter bij jezelf komen. Bibliodrama als hulpmiddel. Interview, in Tijdschrift Geestelijk Leven (TGL) jg.60 nr.1, 2004 p. 123-133.

Literatuur anderen

_______ANDRIESSEN, H., Bibliodrama en de religieuze ervaring in Leren in groepen, XXVI, 1987, p.1-19.

ANDRIESSEN, H.,. Bibliodrama als verhaal in beweging in School en Gods­dienst , aug. 93, jg.47, nr.4-5, p.82-87.

ANDRIESSEN, H., "Ja , de schapen hebben elke dag honger." Bibliodrama als geloofsverdieping  in red. Andriessen H. Nolet M. Derksen N. Bibliodrama, Stem en tegenstem. Ontwikkeling van een model. Uitg. Utrecht,1995, ook in Lebendige Seelsorge 1995, nr.3, Freiburg.

ANDRIESSEN, H., Bibliodrama en Psychotherapie , in red. Andriessen H., Nolet M., Derksen N., Bibliodrama, Stem en tegenstem. Ontwikkeling van een model.  Uitg. Utrecht, 1995, ook in Lebendige Seelsorge, 1995, nr.3, Freiburg.

ANDRIESSEN,H ., DERKSEN,N. , NOLET, M., Is hij nu in ons midden of niet?
Kok Kampen ,1995.

ANDRIESSEN, H ., DERKSEN, N. , NOLET, M., Bibliodrama, Stem en tegenstem.
 Ontwikkeling van een model.   Uitg. Utrecht, 1995.

DERKSEN, N.,  ANDRIESSEN, H., Bibliodrama en pastoraat, Den Haag, 1985.

DERKSEN, N., Geloofsgesprek in beweging en ontmoeting: bibliodrama,
            in red. Derksen, N., Zuiker, J., Gaandeweg, Opstellen aangeboden aan Herman Andriessen, uitg.  Kok Kampen, 1992.

DERKSEN, N.,  Tussen herinnering en belofte. Zeven spelingen rondom pastoraat en
spiritualiteit,  Zeist, 1994.

DE SMET E., Spelen in Jezus' naam. in Kerk en Leven 9 mei 2007 artikel lezen

GOOL, VAN, P., Onder de dekmantel van een verhaal. Een onderzoek naar
ge­re­ch­ti­g­he­id­s­be­le­v­ing via bi­bl­io­dr­ama, in Opstap, jg.10, 1990, nr.2, p.58-61.

GOOTJES, A., Bibliodrama: Hermeneutisch verantwoord ?
Een verge­lijking van een bibliodramatische en een histo­risch-kritische uitleg­methode toegepast op Lc. 4:1-13. Jezus in de woestijn door de duivel verzocht. Doctoraal­scriptie Biblistiek, Kampen, 1987.

HOGERZEIL, C., en VAN DEN BERG, B., Verhalen in Beweging. Werkboek voor
            bibliodrama., Zoetermeer 1996.

LAP, J., Bibliodrama maakt school ,in School en Godsdienst XL 1986, p.101-104.

LAP, J., Bibliodrama, catechese door deelname in Korrel Zomer 1989,  p.18-24.

LENAERS, K, Verweven verhalen, Bibliodrama in theologisch en godsdienstdidactisch
            perspectief. Licentiaatverhandeling, Leuven , 2004

METZLAR, M., Verhalen verbeeld. Een verkennende studie van b­i­b­l­i­o­d­r­ama met behulp van psychologische en hermeneuti­sche theo­rieën , Onuitgegeven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit, Gronin­gen ,1990.

NOLET, M., ANDRIESSEN, H., Spiritualiteit en bibliodrama  in  Bibliodrama,
 Stem en tegenstem. Ontwikkeling van een model,   Uitg. Utrecht, 1995.
 
RIEMSLAGH, M., Bibliodrama en geloofsintegratie. Een vergelijking van twee
bibliodrama methoden, Jaarscript 1991-92, aan het C.K.S. te Leuven.

SCHEERS, J., DEBACKER, H., Bibliodrama met kinderen, Averbo­de, 1992.

SCHULTE, R., Bibliodrama, over wat mensen werkelijk bezig houdt
in Skript, Speltribune, mei 1993.

VANSPRINGELl, I.,. Job in de schoolcatechese. Empirisch vergelij­kend onder­zoek naar
            het korte-termijn-effect van twee soorten klassikale lezingen van het boek Job op de gevoelswe­reld van leerlingen van 6 S.O.,

Een onuitgegeven eindwerk aan het H­.I.G.W. Antwerpen, 1993.